ÜREME TIBBI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1- Derneğin Adı: “Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği”dir. Derneğin merkezi Ankara’dır.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları:

Madde 2- Üreme tıbbı alanlarından ( üremek endokrinoloji, üreme fizyolojisi, infertilite, klinik ve laboratuar yardımcı üreme teknikeri, endoskopik ve diğer pelvik cerrahi, androloji, immünoloji, üreme biyolojisi ve genetik, kontrasepsiyon, menopoz, adolesan jinekoloji, cinsel fonksiyon bozuklukları ve seksüalite ) herhangi birisi ile ilgilenen sağlık profesyonellerinin ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir.

Üreme tıbbı konusunda; gelişmelere her yönüyle katkı yapmak, mesleki eğitimi, sağlık hizmetlerini ve etik değerlerini en yüksek standartlarda sürdürmek, özgün araştırmaları teşvik ederek tıbbi ve bilimsel literatürün zenginleşmesine liderlik etmek, toplumu biçimlendirmek, Üreme Tıbbı Derneğinin ana ilkelerindir.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri:

 1. a)  Ülke çapında standartlar ve ulusal politikalar oluşturmak,
 2. b)  Yurtiçi ve yurtdışı meslektaşlar ve üyeler ararsındaki bilimsel ilişkilerigüçlendirmek, dayanışmayı sağlamak amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde

  bulunmak, üyelerin haklarını korumak,

 3. c)  Üreme Tıbbı eğitiminin standardizasyonu ve mezuniyet sonrası eğitimaktivitelerini desteklemeye, denetlemeye yönelik programlı etkinlikler yapmak,

  sınav kuralları oluşturmak,

 4. d)  Düzenliulusalveuluslararasıbilimseltoplantılardüzenlemek,
 5. e)  Bilimsel yayınları teşvik etmek, yönlendirmek ve bu amaçlara yönelik, ortakçalışma grupları, kurullar, komisyonlar oluşturmak, araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak ödül ve burslar sağlamak, ortak çalışmaları koordine etmek, üretilen çalışmaların sonuçlarını yayınlamak, arşivlemek, üyelerin bu bilimsel verilere ulaşmaları ve veri alışverişi yapabilmeleri için zemin oluşturmak ve organizasyonlar yapmak,
 6. f)  Ulusal yayın ve veri dokümantasyon arşivi oluşturmak,
 7. g)  Bilgisayar destekli eğitim siteleri açarak elektronik ortamda aktivitelerdebulunmak,
 8. h)  Kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmeleri için her türlü çabayı göstermek,
 9. i)  Üreme tıbbı alanında her türlü kurum ve kuruluşa bilgi, uzmanlık desteği ve danışmanlık hizmetleri sağlamak, gereğinde uyarılarda bulunmak,
 10. j)  Üreme tıbbı ile sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında politikalar geliştirmek, ulusal insan gücü planlaması çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
 1. k)  Üreme tıbbı konularında, hekim ve merkezlerle hasta arasına giren aracı üçüncü kişiler, dernek ve benzeri kurumlarla baş etmek amacıyla, görsel ve yazılı basın yoluyla toplumu bilgilendirmek, infertilite tedavisi ve üremeye yardımcı yöntem gerektiren hastaların heyet raporlarını yetkili kurumların herhangi birisinden alabilme ve tedavilerini arzuladıkları merkezde görme yasal haklarının korunması ve merkezler arasında rapor yetkisi eşitsizliği ile doğan haksız rekabetin önlenmesi için çaba göstermek,
 2. l)  Gerekli hukuksal ve mali müşavirlik donanımı kurarak mesleğin ve meslektaşların hukuksal ve mali konularda, özlük haklarıyla ilgili sorunlarına destek olmak,
 3. m)  Gerekli görünen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 4. n)  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğerderneklere veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
  Amaçlanmıştır.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri: Madde 3- Üyelik şartları:

A- ÜYE
– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu

doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve düzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneği asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında merkezde kayıtlı üyelerin kayıtları şubeye aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Derneğe üye olabilmek için, yönetim kuruluna yazılı bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle başvurulması gereklidir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti,
 2. Üreme tıbbı alanlarından herhangi birisinde uzmanlık, doktora veya eğitim aldığınıgösteren geçerli sertifika ve bu alanda en az 3 sene süreyle çalıştığını gösteren belge,
 3. Bir kurumda çalışanlar için, kurum amirinden orada görevli olduklarını gösterenbelge,
 4. Serbest çalışanlar için Tabip Odası üyelik belgesi,
 1. Gereğinde başvurulmak üzere referans olarak iki Üreme Tıbbı Dernek üyesinin ismi,
 2. Yönetim kurulu kararı ve dernek sekreterliği aralığı ile üyelik davet mektubu ( yüksek etik ve profesyonel beceri ve tecrübesi olan kişiler için ) veya ulusal ve ulular arası yayınların, uzmanlık yada doktora tez konularının ve katıldıkları bilimselaktivitelerin listesini içeren özgeçmiş ( curriculum vitae ).

3. maddede belirtilen derneğe üye olma koşullarının sağlanması, derneğe üye olmanın garantisi değildir. Üye olabilmek için adayın geçmişte mesleki ve etik kurallara tam uyum göstermiş olması şarttır. Üye olabilmek için derneğin disiplin kurulunun ve yönetim kurulunun olumlu görüş bildirmesi şarttır. Bu aşamaları takiben, yönetim kurulu, adayın üyelik başvurusunu, belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç otuz gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlamak ve adaya bildirmek zorundadır.

B- ONURSAL ÜYE

Çalışmalarıyla üreme tıbbının gelişmesine katkıda bulunup, uzun yıllar mesleğe ve derneğe hizmet etmiş üyelerdir. Onursal üye olabilmek için 65 yaşını doldurmuş ve etik ceza almamış olmak gerekir.

Bu kriterlere sahip olan üyeler, yönetim kurulu üyelerinden en az ikisinin önerisi ile dernek yönetim kurulunda değerlendirilir ve ilk üreme tıbbı cerrahisi derneği bilimsel toplantısının açılış oturumunda törenle Onursal üyelik belgesi takdim edilir.

Onursal üyeler aidattan muaftır, bilimsel toplantılara kayıt ücreti ödemeden, genel kurullara oy hakkı olmaksızın katılırlar. T.C vatandaşı olmayan onursal üyeler için, Türkiye’nin tanıtımına ve Türk üreme tıbbına hizmet etmeleri şartı ile yaş sınırı ve Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olma şartları aranmaz.

Onursal üyeler, yönetim kurulunun daveti üzerine kendi aralarından bir üyeyi Onursal Başkan olarak belirlerler. Onursal başkan meslek yaşamı boyunca her bakımdan sembol olmuş kişidir. Onursal başkan yönetim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir, öneri ve katkılarda bulunabilir.

Üyelikten Çıkma:

Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına

sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. 1-  Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. 2-  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. 3-  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. 4-  Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. 5-  Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Dernek tüzüğüne ve meslek ahlakı ilkelerine aykırı hareket: Çalışmaları, tutum ve davranışları ile derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edilmesi, meslek ve dernek onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlar üyelikten çıkarılma sebebidir. Sağlık hizmeti satın alma sözleşmesi çerçevesinde, üreme tıbbı ile ilgili hizmet veren hekimlerin veya merkezlerin kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak hasta ile kendileri arasında aracılık yapan üçüncü şahıs, dernek yada kurumlarla her ne şekilde olursa olsun açık veya gizli işbirliği, hatta bizzat hekimlerin ve merkezlerin örtülü aracı dernek oluşturma, indirimli ve ücretsiz kupon veya kampanyalarla, yersiz talep oluşturacak reklam veya tanıtım, simsar ve benzeri yönlendirici personel bulundurma, hasta yollayana komisyon ödeme uygulamaları, meslek ahlakı ilkelerine aykırı hareket olarak kabul edilir.

Bu tutum ve davranış içinde olan üye hakkında dosya, Disiplin Kurulundan incelendikten sonra en geç 1 ay içinde karara bağlanır ve yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulunca onaylanan üyelikten çıkarma cezası üyeye tebliğ edilir. Bu kişi bir daha dernek üyeliğine alınmaz. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda bu karar metni ve gerekçeleri resmi makamlara da gönderilir.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları:
Madde6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, çağrı ve toplantı usulü:

Madde7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü

toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek

gün, yer ve saatte toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu

üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü:

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanının sorumluluğu altındadır.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Madde8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Yönetim kuruluna seçilebilmek için üye hakkında herhangi bir cezai işlem veya yaptırım uygulanmamış olmak koşulları gereklidir. Yönetim kuruluna aday olanların genel kurulda bulunmaları zorunludur.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde9- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır;,

 1. 1-  Dernek organlarının seçilmesi,
 2. 2-  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. 3-  Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulununibrası,
 4. 4-  Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabuledilmesi,
 5. 5-  Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. 6-  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararına karşı yapılan itirazın incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. 7-  Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. 8-  Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. 9-  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarının tespit edilmesi,
 10. 10-  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 11. 11-  Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kurulunayetki verilmesi,

12- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13- Derneğin vakıf kurması,
14- Derneğin fesih edilmesi,
15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 18- Derneğin kamu yararına dernek sayılması için yasada yazılı usule uygun girişim

yapılmasına karar alınması

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde10- Yönetim Kurulu, on bir asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında gizli oy, açık sayım yöntemiyle görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. Seçilen başkan ve başkan yardımcısının, seçildikleri yönetim kurulu toplantısında bulunmaları zorunludur. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, kesintisiz olarak ancak iki çalışma dönemi için seçilebilir.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Dernek yönetim kurulu başkanının istifa etmesi durumunda başkan yardımcısı, otomatik olarak başkanlık görevini kalan süre için devam ettirir ancak kesintisiz en fazla iki dönem başkanlık sınırlamasında başkanlık haklarından birisini kullanmış olarak değerlendirilemez. Başkan ve başkan yardımcısının ikisinin birden veya sekreterin istifa etmeleri durumunda, yedek üyelerin yönetim kurulunu tamamlamalarını takiben yine gizli oy, açık sayım yöntemiyle boşalan görev yada görevler için yeniden seçim yapılır. Yönetim kurulu üye sayısı, istifalar nedeniyle yedek üyelerin de getirilmesinden sonra, yönetim kurulu üye sayısının yarısından daha az sayıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir;

 1. 1-  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncekişiye yetki vermek,
 2. 2-  Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyihazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. 3-  Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayınasunmak,
 4. 4-  Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek,
 5. 5-  Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. 6-  Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 7. 7-  Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 8. 8-  Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 9. 9-  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelirtablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve

uygulamak,
13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Dernek yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz yada mazereti yönetim kurulu tarafından kabul edilmeksizin iki kez arka arkaya veya yıl içinde toplam iki kez yönetim kurulu toplantısına katılmama durumunda yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri:

Madde11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetleme kuruluna aday olabilme şartları, yönetim kurulu üyeliği için geçerli olanlarla aynıdır. Denetleme kurulu ilk toplantısını genel kuruldan hemen sonra yaparak, oylama yöntemiyle kendisine bir başkan ve bir sekreter seçer.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetim kurulu; yönetim kurulunun derneğin tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Komisyonu

Madde12

 1. a-  Dernek Yönetim Kurulu, saygınlığı ve üreme tıbbı alanında en az 10 yıl deneyimi olan üyeler arasından 5 asıl ve 3 yedek üyeyi seçerek 2 yıl süre için görevlendirir. Bu üyeler, kendi aralarında oylama yaparak bir başkan ve bir sekreter seçerler.
 2. b-  Disiplin Kuruluna seçilebilmek için: Yukarıda ifade edilen ve tüzükte yazılı asıl üyelik için gerekli koşullardan başka, halen aktif olarak çalışıyor olmak veya mesleğiyle ilgili bir görevde bulunmak gereklidir.
 3. c-  Disiplin Kurulunun görevleri: Meslek onurunun korunması için çalışmalar yapar, bu konuda her türlü tedbiri alır ve öneriler getirir. Derneğe üyelik başvurularını, üyelik şartlarına uygunluk açısından inceler ve görüşünü yönetim kuruluna bildirir. Dernek Yönetim Kurulunca havale edilen şikâyetleri ve dosyaları, kanunlar, dernek tüzüğü, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirir, dosya içeriği hakkında rapor yazar ve yaptırım önerilerinde bulunur.

d- Disiplin Kurulu, kararlarını oy çokluğu esasına göre alır ve kendilerine gönderilen soruşturma dosyalarını ilk yönetim kurulu toplantısına yetiştirecek şekilde çalışmalar yapar, konuyu karara bağlayarak kurul kararını içeren raporu ve dosyayı tüm içeriğiyle birlikte Dernek Yönetim Kuruluna iade eder.

Ek soruşturma komisyonu kurma yetkisi sadece yönetim kuruluna aittir.

Disiplin Kurulu, koşullar elverdiğince hukuk danışmanı ile birlikte toplanır. Dernek genel başkanı veya yönetim kurulu içinden görevlendirilen bir üye bu toplantılara katılabilir, bilgi alışverişinde bulunur fakat oy kullanamaz.

Diğer komite, komisyon ve çalışma grupları:

Madde13

Dernek yönetim kurulunca, yukarda belirtilen sürekli komisyona ek olarak, günün koşullarına göre dernek amaçları doğrultusunda çalışmalar yürütülmesi amacıyla, aşağıda belirtilen ilgi alanlarında ( zaman içinde bu alanlarda gereksinime göre eksiltme yada ekleme yapılabilir ) sürekli veya sınırlı süreler için görev yapan komite ve alt komiteler oluşturabilir. Bu grupların koordinatörleri, yönetim kurulu tarafından 2 yıllık çalışma dönemi için seçilirler. Dernek organlarının üyeleri ve aday üyeler de dâhil olmak üzere tüm üyeler, çalışma grupları içinde yer alabilirler. Grup koordinatörleri, yönetim kurulu tarafından tekrar seçilebilirler.

 1. Üreme endokrinolojisi ve infertilite
 2. Yardımcı üreme teknikleri – klinik / laboratuar / paramedikal
 3. Üreme immünolojisi ve tekrarlayan gebelik kayıpları
 4. Üreme biyolojisi ve genetik
 5. Endoskopik ve diğer fertilite cerrahisi
 6. Androloji
 7. Endometriosis
 8. Fertilite koruyucu klinik, cerrahi ve laboratuar yaklaşımları
 9. Menopoz ve osteoporoz
 10. Adolesan jinekoloji ve kontrasepsiyon
 11. Cinsel fonksiyon bozuklukları – cinsellik
 12. Yaşlanma ve anti-aging
 13. Çoğul gebeliklerin önlenmesi
 14. Veri toplanması
 15. Üreme tıbbı üst uzmanlık eğitim programı planlaması

Derneğin Gelir Kaynakları:

Made14- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. 1-  Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak 50 TL, 2008 yılı için yıllık 50 TL aidat alınır. Daha sonraki yıllar için giriş aidatı ve yıllık aidatların ne kadar olacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 2. 2-  Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir
 1. 3-  Üye aidatları: Üyeliğe giriş ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir. Üye aidatları Dernek Kurulunun banka hesabına gönderilir
 2. 4-  Bilimsel ve sosyal içerikli toplantı gelirleri: Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kongre Düzenleme Kurulu sorumluluğuna verilmiş dernek bilimsel toplantıların düzenlenmesinden elde edilecek net kârın tamamı, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği ismi ve bilimsel desteği altında ama dernek organizasyonu ile ortak yapılmış toplantı net kârlarının %40’ı Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği payıdır. Bu payın toplantı muhasebesinin kapanmasını takip eden en geç 30 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu hesabına aktarılmış olması gerekir.
 3. 5-  Kitap ve süreli yayınlardan elde edilecek gelirler: Dernek bütçesinden karşılanan tüm basılı yayınlardan elde edilecek gelirler, dernek bütçesine gelir olarak işlenir. Yayınların basım ve dağıtımı için iktisadi işletme kurulması durumunda yıllık bilançonun gelir artanı derneğe devredilir.
 4. 6-  Bağış ve yardımlar: Bağış kabulü ve yardım toplanması kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır. Doğrudan dernek hesabına gelir kaydedilir.
 5. 7-  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler: Dernek menkul ve gayrimenkul mal varlıklarından elde edilmiş gelirlerdir.
 6. 8-  Diğer gelirler: Dernek internet sitesi elektronik yayınlarından elde edilecek reklam ve satış gelirleridir.

Derneğin Defter Tutma Esas Usulleri ve Tutulacak Defterler:

Madde 15- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin beşyüzbin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun

olarak tutulur.

Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararın altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 1. 2-  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 2. 3-  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 3. 4-  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım süresini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 4. 5-  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 5. 6-  Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilançoesasındatutulacakdefterlerveuyulacakesaslaraşağıdakigibidir:
1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık ) ( Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen ) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında ( 31 Aralık ), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri:

Madde 16- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, ( Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan ) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ( Dernekler Yönetmeliği EK-14’de örneği bulunan ) “ Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan ) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri:

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” ( Dernekler Yönetmeliği EK-17’degösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan telim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına be toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan ) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesi kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ile diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname verilmesi:

Madde17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin ( Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan ) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü:

Madde 18- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler; Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim veya denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ( Dernekler

Yönetmeliği EK-3’te sunulan ) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan ) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen ) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri diğer belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili

Bildirim:

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve proje örneği ( Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen ) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişiklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ( Dernekler Yönetmeliği EK- 24’te belirtilen ) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler ( Dernekler Yönetmeliği EK-25’te gösterilen ) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi:

Madde19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerin yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu:

Madde 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.

Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Madde22- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:

Madde23- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:

Madde24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2(iki) yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare emirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim be denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilengenel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin Yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma:

Madde25- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde26- Tüzüğün değişikliği genel kurul kararıyla yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde 27- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin

hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi orunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 28- Üreme Tıbbı ve isimlerden oluşmuştur.

ADI VE SOYADI:

Prof. Dr. RECAİ PABUÇCU Prof. Dr. TİMUR GÜRGAN Prof. Dr. KUTAY BİBEROĞLU Prof. Dr. RIFAT GÜRSOY

Prof. Dr. RUŞEN AYTAÇ
Prof. Dr. SERTAÇ BATIOĞLU

Prof. Dr. CİHAT ÜNLÜ Prof. Dr. ÖMÜR TAŞKIN

Prof. Dr. M.TURAN ÇETİN Prof. Dr. MUSTAFA BAHÇECİ Prof. Dr. N.CEM FIÇICIOĞLU

Cerrahisi Derneği’nin kurucular kurulu aşağıdaki

MESLEĞİ:

Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru

Tıp Doktoru Tıp Doktoru

Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru

ADRESİ:

DİCLE CAD. NO:83

BEYSUKENT/ANKARA ÇANKAYA CAD. NO:20/3 ÇANKAYA/ANKARA KENNEDY CAD. 148/9 GOP/ANKARA
CİNNAH CAD. 5/6 ÇANKAYA/ANKARA TUNALI HİLMİ CAD. 121/7 KA V AKLIDERE/ANKARA SARMAŞ DOLAŞ SOK. ANGORA EVLERİ MUTLUKENT
ABDİ İPEKÇİ CAD. 2/7 NİŞANTAŞI/İSTANBUL GÜZELOBA MAH. YAKAMOZ SOK. GRAND VİLLA 3/2 ANTALYA
100.YIL MAH. 850.SOK NO:15 SEYHAN/ADANA
ABDİ İPEKÇİ CAD. 44/17 NİŞANTAŞI/İSTANBUL BAĞDAT CAD. NO:272/1 CADDEBOSTAN/İSTANBUL

page16image2965468784 page16image2965469072 page16image2965469424 page16image2965469712page16image2965470000 page16image2965470288 page16image2965470704 page16image2965470992 page16image2965471280page16image2965471568 page16image2965471856 page16image2965472144 page16image2965472432page16image2965472720 page16image2965473264 page16image2965473456 page16image2965473744 page16image2965474032page16image2965474320 page16image2965474608 page16image2965474896 page16image2965475184page16image2965475472 page16image2965475760 page16image2965476048 page16image2965476336 page16image2965476624page16image2965476912 page16image2965477200 page16image2965477488 page16image2965478192page16image2965478384 page16image2965478672 page16image2965478960 page16image2965479248 page16image2965479536page16image2965479824 page16image2965480112 page16image2965480400

page17image2960440432 page17image2965148944 page17image2851939488

Prof. Dr. H.FARUK BUYRU Prof. Dr. ENGİN ORAL
Prof. Dr. BÜLENT BAYSAL Prof. Dr. M.LEVENT ŞENTÜRK

Prof. Dr. SEMİH KALELİ Prof. Dr. N.UMUR ÇOLGAR

Prof. Dr. EROL TAVMERGEN

Prof. Dr. EGE NAZAN

TAVMERGEN GÖKAY Prof. Dr. BÜLENT GÜLEKLİ

Prof. Dr. KAAN AYDOS
Prof. Dr. A. GÜLAY KURTAY Doç. Dr. Ö. FERİT SARAÇOĞLU Doç. Dr. M.MUAMMER DOĞAN Prof. Dr. YILMAZ ŞAHİN

Prof. Dr. YÜCEL KARAMAN

Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru

Tıp Doktoru Tıp Doktoru

Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru Tıp Doktoru

Tıp Doktoru

MESA KEMERBURGAZ

EVLERİ İSTANBUL NİŞANTAŞI VELİ KONAĞI CAD. İSTANBUL
NOTER SOK. NO:49/4 ŞAŞKINBAKKAL/İSTANBUL BARBAROS BULV ARI NO:69/8 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL ATAKÖY 7-8 KISIM PALMİYE SİTESİ D28/C İSTANBUL
TÜTÜNCÜ MEHMET EFENDİ CAD. NİLÜFER HANIM SOK. NO:19/1 GÖZTEPE/İSTANBUL MUSTAFA BEY CAD. 36/4 ALSANCAK/İZMİR MUSTAFA BEY CAD. 36/3 ALSANCAK/İZMİR
144.SOK 18/17 HEKİMEVLERİ/İZMİR KEHRİBAR SOK. 9/40 GOP/ANKARA
SAFRANBOLU CAD. NO:45 KONUTKENT/ANKARA MİTHATPAŞA CAD. 49/8 KIZILAY/ANKARA
İZMİR CAD. 33/1 KIZILAY/ANKARA
MİLLET CAD. BELEDİYE İŞ MERKEZİ 6.KAT 6/4 KAYSERİ
NURİ PAŞA CAD. İNTESPARK VİLLALARI C/6 TARABYA/İSTANBUL

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Detaylı bilgi almak ve uzman hekimlerimize sorular sormak için bizimle iletişime geçin

0312 219 8064

Derneğimizin faaliyetleri ile ilgili bilgi almak veya gönüllü danışman hekimlerimize soru sormak isterseniz bize ulaşın. İletişim: 0312 219 80 64